Đang online: 16  |   Hôm qua: 1852  |   Lượt truy cập: 1741805
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Văn bản pháp luật về Thuế
Văn bản pháp luật về Thuế

Nghị Định 44/2017/NĐ-CP Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Từ ngày 1/6/2017 Người sử dụng lao động được giảm 0,5% mức lương đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Doanh nghiệp đóng 21,5%, người lao động đóng 10.5% như cũ)

 Từ ngày 01/6/2017 người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động với mức 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình. Như vậy, hàng tháng người sử dụng lao động và người lao động đóng bảo hiểm xã hội với mức 25,5% mức tiền lương theo quy định, trong đó:

 Người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất

 Người sử dụng lao động đóng 17%, (trong đó: 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất; 3% vào quỹ ốm đau, thai sản)

Người sử dụng lao động đóng 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Luật An toàn, vệ sinh lao động (giảm 0,5%, hiện nay tổng mức đóng hàng tháng của người sử dụng lao động và người lao động vào các quỹ bảo hiểm xã hội là 26%).

 

 Nghị Định 44/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 về Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

Công văn số 2051 /BHXH-QLT  của  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG ngày 16 tháng 5 năm 2017  về hướng dẫn bổ sung về việc đóng BHXH, BHYT năm 2017